دارای گواهینامه ساخت 1200 متر غرفه در هر نمایشگاه

دارای گواهینامه ساخت ۱۲۰۰ متر غرفه در هر نمایشگاه slider