دارای گواهینامه iso hse-ms (مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط)