غرفه فومن شیمی در بام تهران مرداد 1400

غرفه فومن شیمی در بام تهران مرداد ۱۴۰۰