نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی بغداد2019

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی عراق – بغداد ۲۰۱۹