لوکومبیل ، نمایشگاه نفت و گاز اردیبهشت ماه ۹۸ - خودساز