پایا کروک دقیق ، نمایشگاه نفت و گاز اردیبهشت ماه ۹۸ - رپید سیستم