آریا کرخه زرین ، نمایشگاه صنایع غذایی ۹۵

آریا کرخه زرین ، نمایشگاه صنایع غذایی ۹۵