اکسون انرژی سامیا ، نمایشگاه انرژی های خورشیدی ۹6

اکسون انرژی سامیا ، نمایشگاه انرژی های خورشیدی ۹۶