دوار سازان آپادانا ، نمایشگاه قطعات خودرو 92

دوار سازان آپادانا ، نمایشگاه قطعات خودرو ۹۲