سپاس سپهر سپنتا ، نمایشگاه اگروفود تیرماه ۹۷

سپاس سپهر سپنتا ، نمایشگاه اگروفود تیرماه ۹۷