سروش رشد ، نمایشگاه داو طیور 88

سروش رشد ، نمایشگاه داو طیور ۸۸