فوران تیما ، نمایشگاه الکامپ مردادماه ۹7

فوران تیما ، نمایشگاه الکامپ مردادماه ۹۷