مهندسی سازه دریایی رال ، نمایشگاه نفت و گاز ۹7

مهندسی سازه دریایی رال ، نمایشگاه نفت و گاز اردیبهشت ماه ۹۷