موزه نفت ایران ، نمایشگاه نفت و گاز اردیبهشت ماه ۹۷