پاسارگاد پلیمر صنعت ، نمایشگاه چاپ و بسته بندی ۹۸ غرفه خودساز