فومن شیمی ، نمایشگاه رونق تولید رشت ۹۸ غرفه خودساز