غرفه خودساز پردازش موازی سامان ، نمایشگاه مبلمان Hofex ، آذر 1400

غرفه خودساز پردازش موازی سامان ، نمایشگاه مبلمان Hofex ، آذر ۱۴۰۰