گواهی عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران سال ۱۳۹7