غرفه خودساز آذرقاپو ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز آذرقاپو در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آذرقاپو با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین