غرفه خودساز آرتین شیمی ۹۳

غرفه خودساز آرتین شیمی در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی صنعت نان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آرتین شیمی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین