غرفه خودساز آرنیکا ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز آرنیکا در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی اگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آرنیکا با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین