غرفه خودساز آزمایش ۸۳

توضیحات

غرفه خودساز آزمایش در سال ۱۳۸۳

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آزمایش با مدل خودساز در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین