غرفه خودساز آسیا گلدمن ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز آسیا گلدمن در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آسیا گلدمن با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین