غرفه خودساز آسیا گلدمن ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز آسیا گلدمن در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آسیا گلدمن با مدل خودساز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین