غرفه خودساز آلجا ۸۸

توضیحات

غرفه خودساز آلجا در سال ۱۳۸۸

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آلجا با مدل خودساز در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین