غرفه خودساز آگات ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز آگات در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آگات با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین