غرفه خودساز آی سودا ۹۲

توضیحات

غرفه خودساز آی سودا در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آی سودا با مدل خودساز در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین