غرفه خودساز ام اس کو ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز ام اس کو در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی ایپاس

نمایشگاه مصلی امام خمینی

غرفه ساخته شده شرکت ام اس کو با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین