غرفه خودساز اول روانکار ساز ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز اول روانکار ساز در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت اول روانکار ساز با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین