غرفه خودساز بانک ملت ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز بانک ملت در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی بورس و بانک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده بانک ملت با مدل خودساز در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین