غرفه خودساز بانک ملی ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز بانک ملی در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی بورس و بانک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده بانک ملی با مدل خودساز در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین