غرفه خودساز بسپار گستر کاوه ۹۳

توضیحات

غرفه خودساز بسپار گستر کاوه در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت بسپار گستر کاوه با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین