غرفه خودساز بسپار گستر کاوه ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز بسپار گستر کاوه در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت بسپار گستر کاوه با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین