غرفه خودساز بنیاد تعاون زندانیان اصفهان ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و گردشگری

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده بنیاد تعاون زندانیان اصفهان با مدل خودساز در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین