غرفه خودساز تاد ۹۰

توضیحات

غرفه خودساز تاد در سال ۱۳۹۰

نمایشگاه بین المللی صنایع سرمایشی و گرمایشی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت تاد با مدل خودساز در سال ۱۳۹۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین