توضیحات

غرفه خودساز تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی تلکام

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مدل خودساز در اسفندماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین