توضیحات

غرفه خودساز حوله کاردینال در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی نساجی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ساینا دیار آریا – حوله کاردینال با مدل خودساز در آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین