غرفه خودساز دانالو ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز دانالو در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت دانالو با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین