غرفه خودساز دکت ۱۴۰۰

توضیحات

غرفه خودساز دکت در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت دکت با مدل خودساز در ۲۷ الی ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین