غرفه خودساز دکت ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز دکت در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت دکت با مدل خودساز در ۲۹ مهر الی ۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین