غرفه خودساز دیباکام پردازش صدرا ۹۷

غرفه خودساز دیباکام پردازش صدرا در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت دیباکام پردازش صدرا با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین