غرفه خودساز ریابی ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز ریابی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ریابی با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین