غرفه خودساز زرین البرز ایرانیان ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز زرین البرز ایرانیان در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی اگروفود

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت زرین البرز ایرانیان با مدل خودساز در تیرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین