غرفه خودساز زرین البرز ایرانیان ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز زرین البرز ایرانیان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی اگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت زرین البرز ایرانیان با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین