غرفه خودساز زرین سنگ زاگرس ۸۸

توضیحات

غرفه خودساز زرین سنگ زاگرس در سال ۱۳۸۸

نمایشگاه بین المللی معدن

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت زرین سنگ زاگرس با مدل خودساز در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین