توضیحات

غرفه خودساز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی تلکام

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل خودساز در اسفندماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین