توضیحات

غرفه خودساز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ارتباطات زیرساخت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین