غرفه خودساز سردریزان ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز سردریزان در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاهی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سردریزان با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین