غرفه خودساز سررسید نادری ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز سررسید نادری در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سررسید نادری با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین