غرفه خودساز سررسید نادری ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز سررسید نادری در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سررسید نادری با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین